Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

 1. Beth yw Cefnffordd?
 2. Pam y ceir gwaith ar y ffordd?
 3. Pam nad ydw i’n gweld yr holl waith cynnal a chadw yma’n cael ei wneud ar y rhwydwaith?
 4. Pam rydw i weithiau’n gweld conau a signalau ar y ffordd ond neb yn gweithio?

Beth yw Cefnffordd?

Hanes

Crëwyd y rhwydwaith cefnffyrdd gan Ddeddf Cefnffyrdd 1936. Fe’i diffiniwyd y pryd hwnnw gan y Gweinidog Trafnidiaeth fel rhwydwaith ffyrdd ym Mhydain Fawr sy’n cynnwys ‘system genedlaethol o ffyrdd ar gyfer trafnidiaeth drwodd’ a ‘ffyrdd o bwysigrwydd cenedlaethol’.

yn 1998 diffiniwyd hwy yn ‘Gyrru Cymru Ymlaen’ fel system genedlaethol o ffyrdd strategol yn cynnig:

 • Cysylltiadau â phrif ganolfannau poblogaeth
 • Ffyrdd allweddol i gyfnewidfeydd cysylltu pwysig
 • Cysylltiadau o ardaloedd ymylol i’r canol
 • Cysylltiadau trawsffiniol allweddol i rwydwaith Lloegr
 • Cysylltiadau â gweddill Ewrop

Mae’r rhwydwaith cefnffyrdd yn darparu prif wythiennau trafnidiaeth y wlad, gan chwarae rôl strategol yn adeiladwaith economaidd a chymdeithasol Cymru. Hefyd mae’n rhan o’r system drafnidiaeth mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn uniongyrchol gyfrifol amdani fel awdurdod priffyrdd.

Mae traffyrdd yn fath arbennig o gefnffyrdd a’r prif wahaniaeth yw mai cerbydau modur o ddosbarthiadau penodol yn unig a all eu defnyddio. Ni all cerddwyr, beicwyr a cheffylau wneud hynny.

Yn dilyn diffiniadau 1998 prif swyddogaethau’r rhwydwaith cefnffyrdd yw:

 • Darparu cysylltiadau rhwng canolfannau poblogaeth, diwydiant, ardaloedd twristiaid a chymunedau pwysig.
 • Hyrwyddo symud pobl a nwyddau yn ddiogel, sicr, rhagfynegol a chyflym trwy Gymru.
 • Darparu mynediad i’r prif borthladdoedd, meysydd awyr, gorsafoedd trenau a bysiau.
 • Darparu cysylltiadau trawsffiniol.
 • Bod yn rhan o Rwydwaith Ffyrdd traws-Ewropeaidd.

Pam y ceir gwaith ar y ffordd?

Mae’r rhwydwaith cefnffyrdd yn cyflawni rôl hanfodol yn lles economaidd a chymdeithasol Cymru. 5% yn unig o rwydwaith y ffyrdd i gyd ydyw ond mae mwy na hanner yr holl draffig sy’n defnyddio priffyrdd yng Nghymru yn defnyddio’r rhwydwaith cefnffyrdd.

Ceir traul yn sgil yr holl draffig yma ac mae’n bwysig gwneud gwaith rheolaidd a brys ar y ffyrdd i

 • Gadw’r rhwydwaith ffyrdd mewn cyflwr da
 • Gwarchod diogelwch defnyddwyr y ffyrdd
 • Lleihau’r angen am waith cynnal a chadw drud yn y dyfodol

Dyma’r math o weithgareddau rheolaidd a wneir i ddiogelu’r rhwydwaith:

 • Atgyweiriadau brys i’r ased ar ôl digwyddiadau a damweiniau
 • Cadw arwyddion a marciau’r ffordd mewn cyflwr da
 • Cynnal a chadw ffensiau’r ffiniau a rhai diogelwch
 • Clirio a chynnal a chadw systemau draenio
 • Clirio sbwriel a sgubo’r ffyrdd (traffyrdd yn unig - cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yw’r ffyrdd eraill)
 • Torri porfa a llystyfiant yn ymyl cyffyrdd ac mewn tiriogaethau canolog i wella gwelededd
 • Cynnal a chadw signalau traffig, goleuadau stryd

Pam nad ydw i’n gweld yr holl waith cynnal a chadw yma’n cael ei wneud ar y rhwydwaith?

Gwneir cyfanswm sylweddol o waith ar y rhwydwaith yn flynyddol, ond bwriedir aflonyddu’r gyrwyr cyn lleied â phosibl trwy drefnu cyfanswm sylweddol o waith i’w wneud dros nos neu ar adegau llai prysur.

Mewn nifer fach o achosion, er enghraifft cynlluniau lledaenu neu waith cynnal a chadw mawr, y gwelwch chi waith ar y ffyrdd yn ystod y dydd. Oherwydd bod y gwaith mor fawr ni ellir ei wneud dros nos neu byddai’n anniogel ac aneconomaidd i signalau a chonau gael eu casglu a’u hailosod bob dydd.

Pam rydw i weithiau’n gweld conau a signalau ar y ffordd ond neb yn gweithio?

Y rheswm dros enghreifftiau pan fyddwch yn gweld conau, arwyddion a therfyn cyflymder is mewn bodolaeth ond nad yw hi’n ymddangos bod neb yn gweithio yw bod rhwystrau diogelwch neu’r ffordd ei hun wedi cael ei effeithio gan y gwaith a’u bod yn cael eu hystyried yn anniogel am y tro.