Tarmac

SWTRA Tarmac

Tarmac Limited
National Contracting

Wedi bod yn gweithredu ers 1903, Tarmac Limited yw'r cwmni cynnyrch chwarel pennaf yn y DU, gan gyflenwi a gosod agregau, asffalt a choncrit wedi'i gymysgu'n barod i'r diwydiant adeiladu.

Tarmac Limited National Contracting yw cangen adeiladu a chontractio Tarmac, a chan mai hwn yw'r contractwr wynebu mwyaf yn y DU, mae'n gallu cynnig gwasanaeth contractio ar gyfer pob agwedd ar waith adeiladu a chynnal a chadw priffyrdd gyda chefnogaeth dechnegol a masnachol adran sy'n cyflogi dros 1,100 o staff a gweithredwyr â thros £334m o drosiant yn 2011.

Mae'r swyddfa National Contracting yn Ne Cymru, yn yr Hendy, Pontyclun, yn un o 14 o swyddfeydd contractio mewn lleoliadau strategol yn y DU. Yn ychwanegol at y swyddfa gontractio yn yr Hendy, mae gan Tarmac nifer o swyddfeydd rhanbarthol a chyfleusterau cynhyrchu yn ardal Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA). Wedi bod yn aelod o bartneriaeth cadwyn gyflenwi ers ei dechrau yn 2006, mae Tarmac Limited National Contracting wedi cwblhau dros 140 o gynlluniau sydd, yn ychwanegol at waith wynebu ffyrdd cerbydau, wedi cynnwys nifer o gynlluniau gwella ac ailadeiladu priffyrdd, megis:

 • Yr A40 The Kell, Hwlffordd
    - Gwaith peirianneg sifil helaeth ar gyfer cynllun ffordd osgoi 850m
 • Yr A483 Penybanc - Ty-croes
    - Gwaith ailadeiladu ac ailwynebu ffordd gerbydau gyfan
 • Yr A48 Goleuadau Stryd Llanddarog
    - Cynllun newid goleuadau ar gyffordd brysur
 • Canol Tref Abergwaun
    - Cynllun gwella troedffyrdd a ffyrdd yng nghanol y dref
 •  A40 Cylchfan Pensarn
    - Gosod goleuadau traffig gyda gwaith sifil mawr a gwaith wynebu
 •  Yr A48 Pont Abraham - Cross Hands
    - Cau troeon i'r dde ac ailwynebu ffordd gerbydau.

Ffactorau allweddol wrth gyflwyno'r holl gynlluniau, sydd wedi amrywio o waith atgyweirio mân i waith ailadeiladu traffyrdd gyda rheoli traffig a llwybrau dargyfeirio cysylltiedig, yn llwyddiannus fu gallu Tarmac i ymgymryd â'r gwaith yn ddiogel gan darfu cyn lleied â phosib ac atal oedi i'r holl ddefnyddwyr ffordd, yn enwedig osgoi tarfu ar draffig yn ystod y gwyliau sy'n defnyddio'r draffordd brysur a'r llwybrau cefnffyrdd i Orllewin Cymru.

Er y gellir priodoli rhan fawr o'r llwyddiant hwn i'r gweithwyr mewnol helaeth, adnoddau'r ffatri a'r deunyddiau sydd ar gael gan Tarmac yn Ne Cymru, mae Tarmac hefyd yn defnyddio llawer o gyflenwyr lleol ar gyfer gwasanaethau contractio arbenigol, gan roi cyfleoedd i MBaCh yn y rhanbarth a chyfrannu at yr economi leol. Achredir holl weithrediadau National Contracting yn llwyr i BS EN ISO 9001: 2008 a Chynllun Sector Priffyrdd Cenedlaethol 16, ynghyd â systemau achrededig tebyg ar gyfer Rheoli Amgylcheddol ac Iechyd a Diogelwch.

Mae cyflenwad parod o ddeunyddiau'n uniongyrchol o chwareli Tarmac a ffatrïoedd asffalt, y maent i gyd hefyd yn gweithredu systemau rheoli ansawdd achrededig sy'n cydymffurfio â BS EN ISO 9001: 2000 a Chynllun Sector Priffyrdd Cenedlaethol 14 ar gyfer cynhyrchu a chyflenwi deunyddiau bitwminaidd, yn rhoi llawer o reolaeth dros yr elfen hon o'n cadwyn gyflenwi.

Gwefan: www.tarmac.co.uk