Partneriaethau rhanbarthol

Partneriaethau cynnal a chadw rhanbarthol

Ers 2006, mae SWTRA wedi bod yn esblygu ei gweithrediadau rheoli a chynnal a chadw cefnffyrdd ac wedi cyflawni nifer o gerrig milltir yn ei hoes fer.

Y datblygiad diweddaraf yn esblygiad y gwasanaethau a gyflwynir gan yr asiantaeth yw cyflwyno partneriaethau rhanbarthol wedi'u rheoli gan awdurdodau lleol arweiniol i gyflwyno'r gwaith cynnal a chadw arferol ar y rhwydwaith bob dydd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau allweddol megis cynnal a chadw atalfeydd diogelwch, strwythurau, draeniau a goleuadau a thorri glaswellt, casglu sbwriel, glanhau arwyddion a phatrolau diogelwch rheolaidd.

Yn y gorffennol, darparwyd gwaith cynnal a chadw rheng flaen arferol gan wyth cyngor lleol unigol. Roedd hyn yn aneffeithlon i SWTRA wrth gyfathrebu ag amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaethau lleol a phob un â safonau gwasanaeth gwahanol ac anghysondeb wrth gyflwyno gwasanaethau. Gan ddymuno creu mwy o gysondeb a natur ragweladwy wrth gyflwyno gwasanaethau, croesawodd SWTRA agenda "Creu'r Cysylltiadau" Cymru a datblygu'r model partneriaeth ranbarthol ar gyfer cyfuno darpariaeth gwasanaethau.

Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, mae SWTRA wedi creu tri chontract cyflwyno gwasanaethau unigol a phob un wedi'i reoli gan un darparwr partneriaeth, mae wedi cyflawni hyn trwy greu tri "rhanbarth" newydd ar draws y rhwydwaith. Bydd y tri Awdurdod Arweiniol rhanbarthol newydd hyn eu hunain yn cynnwys partneriaethau o awdurdodau lleol, sydd wedi dod at ei gilydd i gynnig cyflwyno gwasanaethau i gefnffyrdd.

Bydd y gwasanaethau a gynigir gan yr Awdurdod Arweiniol yn dod o dan reolaeth un Rheolwr Partneriaeth â'i staff goruchwylio a chefnogi pwrpasol ei hun. Mae'r trefniadau hyn wedi rhoi manteision i SWTRA wrth greu sicrwydd gwasanaeth lle roedd ansicrwydd o'r blaen ac mae'n sicrhau bod y gwasanaethau rhanbarth yn cael eu cyflwyno'n gyson i safonau gwasanaeth cytunedig. Oherwydd hyn, mae'r cyfathrebu gwell rhwng yr asiantaeth a'r darparwyr yn hanfodol wrth ymateb i ddamweiniau brys, yn enwedig ar y rhannau o'r rhwydwaith lle mae tagfeydd sylweddol ar adegau brig.

Un gwelliant mawr fu'r ffordd mae gwaith cynnal a chadw arferol ar draffordd yr M4 yn Ne Cymru, o gyffordd 23 wrth Ail Bont Hafren i gyffordd 49 wrth Bont Abraham, wedi'i symleiddio'n sylweddol erbyn hyn gan mai dau ddarparwr yn unig sy'n cynnal gwaith cynnal a chadw arferol, yn hytrach na chyn mis Ebrill 2009 pan oedd pedwar sefydliad unigol yn gweithredu ar yr M4. Bydd hyn yn gwella sut mae gweithrediadau'n cael eu rheoli, yn enwedig wrth ymateb i argyfyngau a chyda gwaith cynnal a chadw dros y gaeaf trwy gyfathrebu mwy effeithlon, cydlynu adnoddau ymateb, a rheoli gweithgarwch yn well ar draws y rhwydwaith i leihau'r angen am gau lonydd ar gyfer gwaith cynnal a chadw ffyrdd.

Mae'r trefniadau hefyd wedi nodi LlC fel y cleient terfynol, gyda natur ragweladwy yng nghost y gwasanaeth a fframwaith ar gyfer cymharu perfformiad ar draws yr asiantaeth a hefyd rhwng y tair asiantaeth sy'n gweithredu yng Nghymru gyfan. Canlyniad y partneriaethau cynnal a chadw rhanbarthol hyn yw model Cymreig iawn sy'n croesawu cryfderau adnoddau awdurdodau lleol a gwybodaeth leol mewn ffordd gynhwysol wrth reoli cefnffyrdd a thraffyrdd o fewn eu ffiniau gweinyddol. Mae'r cynghorau lleol hyn wedi croesawu hyn gan mai'r heolydd hyn yw'r enaid economaidd ar gyfer cynnal ac adfywio'u cymunedau lleol. Mae rheoli'r ffyrdd hyn gan y rhai y mae ganddynt fuddiant breintiedig yn eu lles yn hanfodol i ddarparu ysgogiad i'r rhai sy'n cyflwyno gwasanaethau, yn hytrach na ffurfiau eraill ar gontractau lle mai mantais rhanddeiliaid sy'n cael y sylw mwyaf.

De-ddwyrain Cymru
Awdurdod Arweiniol Sir Fynwy
Partner Darparu Caerdydd
Rhwydwaith yn cynnwys
 • Yr M4 (Ail Bont Hafren i C34)
 • Yr M48
 • Yr A48(M)
 • Yr A4232 (yr M4: C33 i Groes Cwrlwys)
 • Yr A449
 • Yr A4042
 • Yr A465 (Dowlais i Langiwa)
 • Yr A40 (yn Sir Fynwy)
 • Yr A470 (yr M4 C32 i Ffynnon Taf)
De Canolbarth Cymru
Awdurdod Arweiniol Castell-nedd Port Talbot
Partneriaid Darparu Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr
Rhwydwaith yn cynnwys
 • Yr M4 (C34 i C49)
 • Yr A48 Sunnycroft i Earlswood
 • Yr A465 (i'r gorllewin o Dowlais)
 • Yr A470 (Cefn Coed i Ffynnon Taf)
 • Yr A4060
De-orllewin Cymru
Awdurdod Gweinyddu Sir Gâr
Partner Darparu Sir Benfro
Rhwydwaith yn cynnwys
 • Cefnffyrdd i'r gorllewin o'r M4 (C49)
 • Yr A40
 • Yr A487
 • Yr A4076
 • Yr A477
 • Yr A48
 • Yr A483