Rheoli'r Busnes

Mae'r Is-adran Rheoli Busnes yn darparu swyddogaethau cefnogi hanfodol i holl weithrediadau'r Asiantaeth ac mae'n allweddol ar gyfer cynnal holl agweddau cyflwyno gwasanaeth.

Mae'r Is-adran Rheoli Busnes yn gyfrifol am swyddogaethau busnes megis:

Rheolaeth Ariannol

Mae'r Adran Gyllid yn monitro rheolaeth ariannol ac agweddau rheoli'r Asiantaeth. Er mwyn hwyluso hyn, mae'r adran yn gyfrifol am dalu credydwyr yr Asiantaeth, darparu gwybodaeth am gyllido a chwblhau rhagolygon ariannol yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir a rhagolygon adnoddau. Mae'r flwyddyn ariannol rhwng mis Ebrill a mis Mawrth bob blwyddyn.

Hawliadau Trydydd Parti gan Weinidogion Cymru

Mae'r tîm Hawliadau Trydydd Parti'n rheoli'r broses o adennill hawliadau ar gyfer difrod trydydd parti i eiddo'r Cynulliad ar ran SWTRA ac yn coladu gwybodaeth ac yn cydlynu rheoli'r broses o amddiffyn hawliadau yn erbyn y Cynulliad.

Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod priffyrdd ar gyfer pob cefnffordd a phriffordd yng Nghymru. Mae Gweinidogion Cymru hefyd yn berchen ar asedau megis adeileddau, tir ac eiddo.

Mae gan Weinidogion Cymru ddyletswydd statudol i gynnal a chadw'r priffyrdd a'u hasedau a byddant yn ceisio adennill costau atgyweirio difrod ar eu ffyrdd, eu priffyrdd a'u hasedau gan y trydydd parti'n sy'n atebol.

Bydd Llywodraeth Cymru'n ymchwilio i bob hawliad o ddifrod a bydd yn rheolwr data ar gyfer y data personol a dderbynnir. Mae'n angenrheidiol i ni gasglu'r data hwn er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol wrth ymchwilio a gweinyddu ein hawliad, sef Deddf Priffyrdd 1980 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

Efallai y bydd angen i ofyn am wybodaeth neu rannu gwybodaeth â'r partïon canlynol fel rhan o'n hymchwiliad;

 

  • Yr Heddlu
  • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
  • Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
  • Eich Cyfreithiwr/Ein Cyfreithiwr
  • Eich Asiant/Ein Hasiant
  • Eich Yswiriwr/Aseswyr Colledion
  • Canolfan yr Yswirwyr Modur (MIB)

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch â;

thirdpartyclaims@gov.wales

 

Cynllunio Busnes

Mae cynllunio busnes yn cynnwys llunio Cynllun Busnes Gweithredol Blynyddol sy'n dangos sut y caiff targedau ac amcanion eu cyflawni yn unol â'r Cynllun Busnes Strategol 10 mlynedd sy'n canolbwyntio ar gyflawni gofynion Llywodraeth Cymru. Mae cyflwyno'r cynlluniau hyn yn ffurfioli cyfeiriad ac yn nodi cyfrifoldebau a risgiau, ac mae'n ffordd effeithiol o ddangos i staff sut mae eu meysydd gwaith yn cyfrannu at gyflwyno gweithrediadau'r Asiantaeth.

Rheoli Perfformiad

Mae'r tîm Busnes yn gyfrifol am y Fframwaith Rheoli Perfformiad a ddatblygwyd er mwyn mynd i'r afael â pherfformiad a gofynion cyflwyno gwasanaethau'r cytundeb Contractiol â Llywodraeth Cymru. Trwy ddefnyddio dangosyddion perfformiad mesuradwy a thargedau wedi'u dogfennu, mae'r fframwaith yn ceisio: sefydlu cysylltiad rhwng gweithgareddau SWTRA ac amcanion strategol y Cynulliad, rhoi ffocws ar ganlyniad sy'n cefnogi prosesau o un pen i'r llall, cynnwys yr holl asiantaeth yn lle trawstoriad o'r busnes yn unig ac egluro i aelodau'r tîm sut mae eu rolau'n cyfrannu at y darlun cyfan.

Iechyd a Diogelwch

Mae'r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn rhoi cyngor ac arweiniad i reolwyr a staff yr asiantaeth ar bob mater Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reolaeth a gweithrediadau Asiant Cefnffyrdd De Cymru.

Mae hyn yn cynnwys paratoi, diweddaru a monitro gwybodaeth iechyd a diogelwch yn System Rheoli Integredig SWTRA er mwyn bodloni gofynion Safon Brydeinig ar gyfer Cyfres Asesu Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, BS OHSAS 18001:2007, ynghyd â monitro ac archwilio i berfformiad iechyd a diogelwch Asiant y Cefnffyrdd.

Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch hefyd yn paratoi polisïau a gweithdrefnau pan fo'n angenrheidiol, yn ymchwilio i ddamweiniau ac yn paratoi adroddiadau mewn perthynas â materion Iechyd a Diogelwch.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Bydd y tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ganolbwynt cyswllt rhwng y cyhoedd a staff Asiant y Cefnffyrdd ar bob ymholiad sy'n perthyn i reolaeth a gweithrediad Rhwydwaith Cefnffyrdd a Chynnal a Chadw De Cymru.

Rheoli TGCh

Mae staff asiant y cefnffyrdd yn dibynnu ar gyfrifiadureg, cyfathrebu a thechnoleg rhwydwaith fodern er mwyn helpu i gynllunio ac i reoli gwasanaethau. Mae'r gwasanaeth TGCh yn rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth fel bod staff yn gallu manteisio ar dechnoleg.

Rheoli Swyddfa

Mae Rheoli Swyddfa'n darparu gweithrediadau cynorthwyol i holl staff SWTRA.

 

Systemau Rheoli

Mae'r Is-adran Rheoli Busnes yn gyfrifol am ddatblygu, achredu a chynnal a chadw'r Systemau Rheoli Integredig yn barhaus. Mae SWTRA wedi llwyddo i weithredu System Rheoli Integredig (SIMS) ers ei sefydlu yn 2006. Erbyn hyn mae'r Safon Ryngwladol, ISO 9001:2008, ar gyfer Systemau Rheoli o Safon a'r Safon Brydeinig ar gyfer Cyfres Asesu Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, BS OHSAS 18001:2007, wedi'u hardystio'n llwyddiannus gan drydydd parti allanol cofrestredig wedi'i gymeradwyo fel corff gwirio gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS). Cwblhawyd BS OHSAS 18001:2007 yn llwyddiannus ym mis Chwefror 2009. Mae'r asiant hefyd wedi llwyddo i gwblhau ISO 14001:2004 ~Safon Amgylcheddol. Mae'n hanfodol i ardystio'r meysydd allweddol hyn yn y system a bydd yn sail i ganllawiau gweithredol SWTRA ar gyfer gweithio'n gyson ar draws y sefydliad. Ein cwmpas ardystio yw rheoli'r Asiantaeth Cefnffyrdd yn Ne Cymru.