How we do it

Rheoli ac Ariannu'r Asiantaeth

SWTRA

Rheolir yr Asiantaeth o’i phencadlys yn y Courtyard, Parc Busnes Llandarsi sydd oddi ar Gyffordd 43 yr M4. Caiff ei chefnogi gan swyddfeydd gweithredu rhanbarthol yn San Clêr a Malpas (Casnewydd) a staff sy’n gweithio o’r Ganolfan Rheoli Traffig yn Coryton (Caerdydd)

Mae cyllideb flynyddol o tua £30 miliwn gan yr Asiantaeth ac mae’n cyflawni ei gwaith trwy gytundebau lefel gwasanaeth (CLGau) gyda darparwyr gwasanaeth awdurdodau lleol, ynghyd â chytundebau fframwaith ar gyfer y sector preifat i weithredu rhaglenni o waith cynnal a chadw strwythurol a garddwriaethol ar y priffyrdd.

Mae SWTRA yn paratoi rhaglen bum mlynedd o gynnal a chadw a gwella ac adolygir a blaenoriaethir y rhaglen yn flynyddol. Ar ôl gweld beth sydd angen ei wneud mewn blwyddyn benodol cyflwynir cais i LlC ar gyfer y gweithiau. Wedyn dyrennir arian yn ôl cynlluniau a flaenoriaethir fel y gall yr Asiantaeth gyflwyno rhaglen Cynnal y Priffyrdd gwerth am arian ar ran y Llywodraeth Cymru.

Dolenni cysylltiedig